theone.hairsalon): "Tím hồng cho chính mình nào mong màu nổi