cả nước GT-S5360HAAXXV GT-S5360 "softwares":<"description":"SAMSUNG Kies,PC Sync","file

Bạn đang xem: Cách chạy phần mềm galaxy y tại nhà

Name":"Kies
Setup.exe","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1367171040000,"file
Version":"2.5.3.13043_14_1","file
Size":"66.33","contents
Type
Code":"SW","file
Path":"SW/201304/20130429233319601/Kies
Setup.exe","file
ID":5417974,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=GT-S5360&Ctt
File
ID=5417974&CDCtt
Type=SW&VPath=SW%2F201304%2F20130429233319601%2FKies
Setup.exe","os
List":<"code":"938","org
Code":"938","name":"Win XP/Vista/Windows 7">,"area
List":<"code":"AC","org
Code":"AC">,"language
List":<"code":"ST","org
Code":"ST","name":"MULTI LANGUAGE">>,"manuals":<"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"GT-S5360_UM_SEA_Gingerbread_Chi_Rev.1.0_111024_Screen.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1318801320000,"file
Version":"1.0","file
Size":"5.59","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201110/20111024151507486/GT-S5360_UM_SEA_Gingerbread_Chi_Rev.1.0_111024_Screen.pdf","file
ID":4573776,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=GT-S5360&Ctt
File
ID=4573776&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201110%2F20111024151507486%2FGT-S5360_UM_SEA_Gingerbread_Chi_Rev.1.0_111024_Screen.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AU","org
Code":"AU","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"MY","org
Code":"MY","code":"NG","org
Code":"NG","code":"NP","org
Code":"NP","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"ZH","org
Code":"C3","name":"SIMPLIFIED CHINESE(S.E Asia)">,"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"GT-S5360_UM_EU_Gingerbread_Eng_Rev.1.0_110916_Screen.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1317316920000,"file
Version":"1.0","file
Size":"5.66","contents
Type
Code":"UM","file

Xem thêm: Đội Hình Mạnh Nhất Lịch Sử Real Madrid, Đội Hình Real Madrid Mạnh Nhất Trong Mọi Thời Đại

ID":4508505,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=GT-S5360&Ctt
File
ID=4508505&CDCtt
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AU","org
Code":"AU","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"MY","org
Code":"MY","code":"NG","org
Code":"NG","code":"NP","org
Code":"NP","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"EN","org
Code":"E1","name":"ENGLISH(Europe)">,"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"GT-S5360_UM_SEA_Gingerbread_Vie_Rev.1.0_110923_Screen.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1317316920000,"file
Version":"1.0","file
Size":"6.05","contents
Type
Code":"UM","file
ID":4518926,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=GT-S5360&Ctt
File
ID=4518926&CDCtt
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AU","org
Code":"AU","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"MY","org
Code":"MY","code":"NG","org
Code":"NG","code":"NP","org
Code":"NP","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"VI","org
Code":"VI","name":"VIETNAMESE">> https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx
Mình vừa thiết lập 1 Sam
Sung Young(Galaxy Y) về, sẽ root đồ vật và cài đặt các ứng dụng ( Thấy trên mạng bảo đề xuất cài). Nhưng lại khổ nỗi bản thân chẳng biết phương pháp sử dụng